PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Ohutusinfo

PK Terminal OÜ Virna 3, Viimsi vald on väetise käitlemisest tulenevalt B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ning ettevõttele on väljastatud kemikaaliseaduse alusel käitamisluba.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel, Tallinn 10416  ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt:
Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000).

Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet käitise kohta PK Terminal OÜ mob: +372 53001217.
 

Käideldavate kemikaalide iseloomustus  

Ettevõte käitleb järgmisi ohtlikke väetisi:
1. Ammooniumnitraadi segu kaltsiumsulfaadiga, milles AN 70-80 % (võib soodustada põlemist, oksüdeerija; Põhjustab tugevat silmade ärritust).
2. Ammooniumnitraadi segu mineraalsete lisanditega ja kaltsiumsulfaadiga (Põhjustab tugevat silmade ärritust).
3. Kaltsiumnitraadipõhine kompleksväetis (allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi)
4. Ammooniumnitraat ja kaaliumnitraat-kompleksväetis milles, AN ja KN kogusisaldus ˂70 % ja AN ˂ 45 % (Põhjustab tugevat silmade ärritust).

Kõige ohtlikum neist on ammooniumnitraadi segu kaltsiumsulfaadiga, milles AN 70-80 %.

 

Käitlemisega kaasnevad stsenaariumi, tagajärjed ja arvutuslik maksimaalne ohuala

Kokku tuvastati järgmised olulise mõjuga stsenaariumid:

 • Ammooniumnitraatväetis on puistena ladustamise ajal püsivalt (30min ja enam, aeg on hinnanguline ja tuletatud veoauto põlengu näitest) keemilist lagunemist initsieeriva temperatuuri mõjuväljas.
 • Ammooniumnitraatväetis satub puistena ladustamise ajal põlengusse või selle vahetus lähedusse nii, et temperatuur võib tõusta üle 170 kraadi C.
 • Ammooniumnitraatväetis on lossimise ajal püsivalt (30min ja enam, aeg on hinnanguline ja tuletatud veoauto põlengu näitest) keemilist lagunemist initsieeriva temperatuuri mõjuväljas.
 • Ammooniumnitraatväetise satub transpordil kailt lattu põlengusse või selle vahetus lähedusse nii, et temperatuur võib tõusta üle 170 kraadi C.
 • Ammooniumnitraatväetise mass saab puistena ladustamise ajal kõrvalisest allikast detonatsiooniks piisava energiaga impulsi.

Halbade asjaolude kokkulangemisel on võimalik, et väetisekoormaga veoauto põrkab kokku teise veoautoga ning väetis satub intensiivsesse põlemiskoldesse. See saab toimuda vaid Muuga Sadama Vilja ja Koorma tänava ristis, kus täislaadungiga kütuseveok sõidab külje pealt sisse väetisekoormat vedavale veoautole või vastupidi. Selle algsündmuse tõenäosus on väga väike.

 

 

Ohuala parameetrid on järgmised:
Eriti ohtlik ala Re= 128.3m;
Väga ohtlik ala Rv= 171m;
Ohtlik ala Ro = 395.6m

 

Keskkonna reostuse korral võimalikud tagajärjed: laiali valgunud ammooniumnitraadi korral lokaalne veereostus.

Tulekahju korral võimalikud tagajärjed:
mürgiste ainete levik, süttimisoht ning põletused, mis on tingitud soojuskiirgusest, plahvatus. Võimalikud on tagajärjed ka keskkonnale.

Plahvatuse korral võimalikud tagajärjed: purustused ning kahjustused, mis tekivad lööklaine raadiuses tekkiva ülerõhu tõttu ning soojuskiirguse tagajärjel, lendavad killud. Võimalikud on tagajärjed ka keskkonnale. Ohuala on 400m. Õnnetuse korral on ohustatud inimesed ja vara!

 

Ohuolukorra vältimiseks:

 • väetise transporditeel on paigaldatud betoonist piirded ja kraavid puuduvad;
 • on sadama alale kehtestatud liikluspiirang 50km/h, terminali alale 30km/h;
 • kindlustame oma töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning töökorras seadmed ja vahendid, mida hooldatakse hoolduspäeviku alusel;
 • on sadama alale paigaldatud hüdrandid ja esmased tulekustutusvahendid ning ettevõtte töötajad oskavad neid kasutada;
 • järgime oma tegevuses säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtteid ning rakendame vajalikke meetmeid võimaliku reostuse vältimiseks;
 • teeme ohutuse tagamiseks koostööd Päästeametiga ning täidame kõiki Kemikaaliseaduse nõudeid.

 

Avalikkuse teavitamine ohust:

Elanikkonda ohualasse ei jää, kuid ümbruskonnas paiknevate asulate elanikke võib ohustada põlenguga kaasnev suits. Elanikke teavitatakse läbi ettevõtte kodulehe, Jõelähtme, Viimsi Vallavalitsuse ja Maardu Linnavalitsuse ning massimeedia. Lähedal olevaid ettevõtteid teavitatakse helistamise teel. 

Ettevõttest lähtuva ohu korral korraldab avalikkuse teavitamise PK Terminal OÜ.

 • Ohuolukorrast on võimalik teada saada, kui märgatakse põlenguga kaasnevat suitsu.
 • Teave õnnetusest edastatakse telefoni teel Häirekeskusele, Keskkonnaametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele ja naaberettevõtetele.
 • Esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehele pkterminal.ee.

 

 Käitumisjuhised õnnetuse korral:

 • (Töötajatele) Kiirelt alustada kustutustöid ning olukorra ohjamist. Võimaluse korral eemaldada sõiduk/sõidukid laost. Kui kustutustööd ei kanna vilja ning tulekahju ohjeldamine ei ole võimalik, evakueerida ohualast. Helistada koheselt Häirekeskusesse tel 112.
 • (Töötajatele) Paralleelselt esimese punktiga peab alustama ümbruskonnas töötavate/viibivate inimeste ning sadamakapteni teavitamisega. Võimalusel abistada hätta sattunud.
 • (Ohualas viibivatele inimestele) Reageerida õigeaegselt ohualast välja, tegutseda rahulikult ning järgida päästeasutuse käitumisjuhendeid.
 • (Kõigile ohualas viibivatele inimestele, sh ettevõtte töötajatele) Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi.
 • (Kõigile ohualas viibivatele inimestele, sh ettevõtte töötajatele) Väldi tule suhtes allatuult jäämist ning vältida mürgiste põlemisgaaside sissehingamist.
 • (Ümbruskonnas elavatele /viibivatele inimestele sadamaalalt väljas) Häirekeskusesse (112) helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.
 • (Ümbruskonnas elavatele /viibivatele inimestele sadamaalalt väljas) Lülita sisse Eesti Rahvusringhäälingu raadio (Vikerraadio/Raadio 4) või telekanal ETV ja kuula seal jagatavaid käitumisjuhiseid.

Informatsiooni saad ka www.rescue.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.

Kontaktandmed:
Ohutuse eest vastutav isik Kaur Karon 
+372 51 46 460

Peastividor Margus Tamm
+372 51 67 004